جدایی کندال جنر و دوین بوکر


جدایی کندال جنر و دوین بوکر

کندال جنر؛ مدل معروف آمریکایی و دوین بوکر; بسکتبالیست ها پس از بیش از یک سال رابطه از هم جدا شدند.
آنها جدایی را به دلیل “روش های مختلف” زندگی مقصر می دانند و می گویند که معادلی وجود ندارد.

جدایی کندال جنر و دوین بوکر

جدایی کندال جنر و دوین بوکر
برای مطالعه اخبار بیشتر به بخش اخبار و رویدادها مراجعه کنید.