ساعد سیمی روی نیمکت شیبدار


آماده شدن برای حرکت: ابتدا روی میز شیب دار روی شکم دراز بکشید و شانه های خود را روی نیمکت بگذارید و پاهای خود را در دو طرف میز قرار دهید.

انجام حرکت بازوی جلو روی میز سیمی شیبدار: میله را بالا بیاورید تا بازوها خم شوند. هالتر را پایین بیاورید تا بازوها کاملاً کشیده شوند. و تکرارش کن