مانند نیش مار و عشق به خودش باعث شد تا سحر 100 پوند وزن کم کندداون اسمیت از وزن خود راضی نبود. ببینید چگونه یک قدم اشتباه او را به سمت زندگی سالم تر کشاند.

ابتدا نحوه نیش مار و عشق به خود را در سپیده دم برای از دست دادن 100 پوند ، ابتدا در وبلاگ MyFitnessPal ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید