منابع خود را حرکت دهید®


کمپین Move Your Way® دومین نسخه از دستورالعمل های فعالیت بدنی آمریکا است. هدف ما این است که با افزایش فعالیت بدنی به مردم کمک کنیم تا زندگی سالم تری داشته باشند.

از منابع موجود در این بخش برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمپین و نحوه استفاده از آن برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود در مورد فعالیت بدنی استفاده کنید ، خواه به معنای توزیع مطالب به اعضای جامعه ، سازماندهی یک رویداد محلی یا به اشتراک گذاری اطلاعات با بیماران خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید