ساده ترین راه برای مدیریت پول

اخیراً با باورنکردنی ترین ابزار مالی موجود روبرو شدم. کاش زودتر در موردش یاد می گرفتم. تنها حدود چهار ماه و نیم گذشته است ، اما من هرگز احساس نکرده ام که هنوز کنترل آن را در دست دارم ، وقتی صحبت از مقدار پول من بود و چقدر می توانم برای هر چیزی که … ادامه