7 مدافع بدن انسان

Nutritions with Orthomol.jpg

🔹زاوینگاس. مردی خمیازه می کشد تا مغز خود را در هنگام احتقان خنک کند. وقتی کمی می خوابیم و سخت کار می کنیم ، بدن مکانیسم دفاعی را فعال می کند. هنگام خشک شدن ، مقدار زیادی هوا دمای مغز را کاهش می دهد. علاوه بر این ، خمیازه کشیدن مجاری تنفسی ، غنی سازی … ادامه