خانواده به نوزاد خود گفتند بجای جمع آوری پول برای بیماری نادر او ، بمیردبه خانواده گفته شد که به جای جمع آوری پول برای بیماری نادر او ، اجازه دهید نوزادشان بمیرد Health.com

این پیوند به یک سایت خارجی اشاره می کند که ممکن است دستورالعمل های دسترسی را رعایت کند یا نکند.

دیدگاهتان را بنویسید