Extra Extra: شاید گنج واقعی دوستان بد هنری بود که در این راه پیدا کردیماز آنجا که Oak Island بسیار عالی به نظر می رسد ، پیوندهای پایانی امروز را بررسی کنید: تأثیرگذاران NYC TikTok ، استفانی گریشام در حال مراقبه درباره ترامپ ، "خانه اژدها" تریلر تیزر ، تصاویر Pitchfork ، دو سرعت سگ کوچک و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید